Dasar Privasi

1. Pengenalan

1.1. Dropicks Sdn. Bhd. (“Pickupp”) komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 (“Akta”). 1.2. “Data Peribadi” bermaksud sebarang data, sama ada benar atau tidak, iaitu (a) mengenai individu yang boleh dikenal pasti (i) daripada data tersebut; atau (ii) daripada data itu dan maklumat lain yang kami ada atau mungkin mempunyai akses dan akan memasukkan data dalam rekod kami yang mungkin dikemaskini dari semasa ke semasa, atau (b) ditakrifkan sebagai "data peribadi" di bawah Akta. 1.3. Dasar Privasi ini menerangkan cara Pickupp bersama-sama dengan ahli gabungannya (dirujuk sebagai “kami" dan "Pickupp") mengumpul, memegang, memproses, memindahkan dan menggunakan Data Peribadi anda serta hak anda berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi. 1.4. Dasar Privasi ini meliputi Data Peribadi berikut yang kami kumpulkan tentang anda (i) “online” apabila anda menggunakan atau mengakses aplikasi web, aplikasi mudah alih kami (dirujuk bersama sebagai “Aplikasi”) dan laman web kami di https://my.pickupp.io/en/; dan (ii) “offline” (e.g., pengumpulan Data Peribadi melalui panggilan telefon atau secara peribadi) daripada aktiviti yang dimiliki, dikendalikan, disediakan dan/atau disediakan oleh kami. 1.5. Kami mengendalikan Aplikasi dan laman web untuk perkhidmatan logistik melalui platform yang menghubungkan pengguna platform kami kepada kontraktor bebas yang menyediakan penghantaran, gudang, pemenuhan dan perkhidmatan lain yang berkaitan termasuk pemandu, penunggang motosikal, atau individu yang menggunakan mod pengangkutan lain, pengirim, gudang dan e-pemenuhan rakan kongsi (secara kolektif “Ejen Penghantaran” atau “DA”), dan untuk membantu memudahkan DA tersebut menyediakan perkhidmatan penghantaran dan perkhidmatan lain yang berkaitan termasuk pasaran untuk pengguna platform kami menyenaraikan barangan mereka (“Perkhidmatan”). 1.6. Dasar Privasi ini digunakan untuk Data Peribadi (dirujuk sebagai “anda”): 1.6.1. Pelawat : individu, syarikat, peniaga atau mana-mana entiti yang melawati laman web kami atau memuat turun atau mengakses Aplikasi tanpa menjadi Pengguna seperti yang ditakrifkan di bawah; 1.6.2. Pengguna : individu, syarikat, peniaga atau mana-mana entiti yang: (i) menggunakan, meminta atau menerima Perkhidmatan; (ii) menghubungi kami melalui laman web kami, Aplikasi atau melalui telefon atau cara komunikasi lain; atau (iii) melanggan kemas kini atau blog kami; 1.6.3. Ejen : wakil syarikat, peniaga atau mana-mana entiti, atau rakan kongsi perniagaan seperti pemilik, pengurus, pemimpin atau wakil armada lain; dan 1.6.4. Ejen Penghantaran : individu bebas, syarikat atau mana-mana entiti yang menyediakan atau menyerahkan permohonan kepada kami untuk menyediakan Perkhidmatan melalui Aplikasi kami secara individu atau melalui syarikat rakan kongsi, sama ada berjaya mendaftar sebagai DA untuk Pickupp atau tidak kemudiannya. 1.7. Sila baca Dasar Privasi ini dan fahaminya sebelum menggunakan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami. 1.8. DENGAN BERSETUJU UNTUK MEMBERIKAN DATA PERIBADI ANDA SETELAH MENGUNJUNGI LAMAN WEB KAMI, MENGAKSES APLIKASI KAMI ATAU AKTIVITI LAIN YANG DIENDALIKAN OLEH KAMI, ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU DENGAN SYARAT DASAR PRIVASI INI DAN MEMBERIKAN KEBENARAN ANDA UNTUK MEMPROSES PERIBADI ANDA.

2. Sumber Data Peribadi

2.1. Apabila anda melawati laman web kami, mengakses atau menggunakan Aplikasi dan Perkhidmatan kami, kami berkemungkinan akan meminta anda memberikan Data Peribadi anda. Jika anda tidak memberikan data yang berkaitan, kami mungkin tidak dapat memberikan anda Perkhidmatan kami atau menjawab sebarang pertanyaan yang anda ada. 2.2. Kami akan mengumpul dan memproses Data Peribadi: 2.2.1. diberikan oleh anda terus kepada kami, seperti semasa penciptaan akaun melalui Aplikasi kami, penyertaan anda dalam aktiviti promosi kami, melanggan blog atau kemas kini kami, atau menghantar surat-menyurat kepada kami melalui laman web kami, Aplikasi atau melalui telefon; 2.2.2. dijana semasa anda menggunakan laman web, Perkhidmatan dan Aplikasi kami. Sebagai contoh, kami mungkin mengumpul alamat IP dan maklumat peranti anda apabila anda melawati laman web kami. 2.2.3. kami peroleh daripada pihak ketiga (seperti ejen pihak ketiga, Pengguna lain, pembekal perkhidmatan kami dan rakan kongsi perniagaan). Sebagai contoh, ejen pihak ketiga kami mungkin memberikan kami pengesahan tambahan dan maklumat latar belakang DA. 2.3. Kami juga mungkin mengumpul Data Peribadi melalui kit pembangunan perisian (“SDK”) yang digunakan dalam menyediakan Perkhidmatan.

3. Jenis Data Peribadi yang dikumpul

3.1. Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda akan termasuk data berikut: 3.1.1. daripada Pelawat : alamat IP atau pengecam peranti unik lain; dan penggunaan laman web kami atau Aplikasi. 3.1.2. daripada Pengguna : 1) Data Profil: nama (nama individu atau syarikat); maklumat syarikat (termasuk pendaftaran perniagaan, sijil pemerbadanan, pengarah dan pemegang saham, maklumat kewangan); alamat e-mel dokumen pengenalan negara; nombor telefon; alamat; surat-menyurat dengan kami; alamat IP atau pengecam peranti unik lain; maklumat pembayaran dan perbankan; geolokasi; maklumat profil pengguna (termasuk butiran log masuk dan kata laluan, gambar profil, keutamaan bahasa, maklum balas, penilaian, pujian, butiran pesanan, dan jenis perkhidmatan yang digunakan serta maklumat perujuk dan pengadil program rujukan yang disertai oleh Pengguna); penggunaan aplikasi atau data lain yang berkaitan; Data Peribadi yang dimasukkan secara sukarela oleh Pengguna dalam kotak teks percuma apabila menggunakan Perkhidmatan kami; dan sebarang Data Peribadi yang disediakan secara sukarela oleh Pengguna. 2) Data Transaksi: maklumat penghantaran / gudang / item pemenuhan (berat, dimensi, jenis); butiran barangan yang telah anda senaraikan, bekalkan atau beli melalui pasaran kami, maklumat pembayaran dan perbankan termasuk butiran kad kredit, maklumat penerima (nama , alamat, nombor telefon, e-mel); dan maklum balas penerima (penilaian, ulasan), maklumat bukti penghantaran termasuk gambar drop-off, tandatangan penerima dan tangkapan skrin log panggilan, dan sebarang maklumat lain yang mungkin diperlukan secara munasabah untuk memudahkan penghantaran item anda atau penghantaran Perkhidmatan kami. 3.1.3. daripada Ejen : nama; alamat emel; nama syarikat; jawatan jawatan; nombor telefon; industri perniagaan; alamat; surat-menyurat dengan kami; Alamat IP atau pengecam peranti unik lain; maklumat pembayaran dan perbankan; geolokasi; maklumat profil ejen (termasuk foto profil); penggunaan aplikasi atau Data Peribadi lain yang berkaitan; salinan kad pengenalan atau nombor pengenalan negara dan tarikh luput; dan sebarang Data Peribadi yang diberikan secara sukarela oleh Ejen. 3.1.4. daripada DA: nama (nama individu atau syarikat); maklumat syarikat (termasuk pendaftaran perniagaan, sijil pemerbadanan, pengarah dan pemegang saham, maklumat kewangan); nombor telefon; alamat emel; alamat rumah / syarikat; surat-menyurat dengan kami; alamat IP atau pengecam peranti unik lain; maklumat pembayaran dan perbankan; geolokasi; maklumat profil DA (termasuk butiran log masuk dan kata laluan, gambar profil, gambar kenderaan, keutamaan bahasa, maklum balas, penilaian, pujian dan maklumat perujuk dan pengadil program rujukan yang disertai oleh DA); penggunaan aplikasi atau data lain yang berkaitan; nombor pengenalan lesen memandu dan tarikh luput; maklumat yang diperlukan untuk mengumpul dan membayar apa-apa yuran; maklumat dan gambar kenderaan; maklumat insurans kenderaan; dokumen pengenalan negara; tarikh lahir; maklumat yang diberikan semasa penghantaran dan penyiapan Perkhidmatan termasuk maklumat bukti penghantaran contohnya gambar penghantaran, tandatangan penerima dan tangkapan skrin log panggilan; dan sebarang Data Peribadi yang diberikan secara sukarela oleh DA. 3.2. Kami hanya mengumpul Data Peribadi yang kami perlukan secara munasabah untuk digunakan berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan dalam perenggan ‎ 4 Dasar Privasi ini. Kami tidak mengumpul Data Peribadi yang tidak perlu atau berlebihan.

4. Penggunaan Data Peribadi

4.1. Kami mungkin memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berikut. 4.1.1. untuk Pelawat, Pengguna dan Ejen : 1) untuk pengurusan dan pentadbiran perniagaan kami (termasuk perakaunan, pengurusan risiko, pematuhan dan tujuan penyimpanan rekod); 2) untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami seperti mencipta, mengemas kini dan menyelenggara akaun anda yang berdaftar dengan kami; membolehkan penghantaran dan penyiapan Perkhidmatan; mengesan penghantaran atau Perkhidmatan kami; dan menawarkan, memproses atau memudahkan pembayaran untuk penghantaran atau Perkhidmatan kami; 3) untuk permintaan perkhidmatan pelanggan, terima maklum balas dan keperluan sokongan; 4) untuk menjalankan penyiasatan yang berkaitan dengan pertikaian, pengebilan atau penipuan; 5) untuk menyelesaikan aduan, masalah atau pertikaian; 6) untuk memudahkan sebarang surat-menyurat antara DA dan anda; 7) untuk memproses sebarang tuntutan dan pembayaran insurans yang mungkin timbul di bawah polisi kami; 8) untuk tujuan undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada mendapatkan nasihat undang-undang dan penyelesaian pertikaian dan bertemu atau mematuhi mana-mana peraturan, undang-undang, peraturan, kod amalan atau garis panduan yang terpakai yang dikeluarkan oleh mana-mana badan undang-undang atau kawal selia yang mengikat kami; 9) untuk memantau penggunaan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami; 10) untuk membantu mengekalkan keselamatan, keselamatan dan integriti Perkhidmatan kami dan mencegah jenayah dan penipuan; 11) untuk memperibadikan pengalaman anda pada Aplikasi kami: mengenal pasti pilihan dan tingkah laku anda membantu kami untuk lebih memahami keperluan dan minat individu anda dan menyediakan anda dengan Perkhidmatan yang lebih disesuaikan.; 12) untuk menambah baik laman web, Perkhidmatan dan Aplikasi kami atau membangunkan yang baharu: kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk membangunkan ciri dan fungsi baharu, untuk menambah baik reka bentuk perisian dan antara muka kami, kami mungkin menggunakan laporan ralat untuk menambah baik ciri keselamatan; 13) untuk penyelidikan dan pembangunan: Data Peribadi anda akan membantu kami menguji, menyelidik, menganalisis, membantu dengan pembangunan produk dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan pengalaman anda; 14) untuk menyusun statistik agregat tentang anda dan untuk menganalisis penggunaan Perkhidmatan dan Aplikasi anda; 15) untuk komunikasi bukan pemasaran yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami seperti pemberitahuan perubahan pada Aplikasi kami atau Perkhidmatan kami; 16) untuk pemasaran dan promosi, tertakluk kepada mendapat persetujuan anda mengikut undang-undang yang terpakai dan seperti yang dibincangkan dalam perenggan ‎14 Dasar Privasi ini. 4.1.2. untuk DA: 1) untuk pengurusan dan pentadbiran perniagaan kami (termasuk perakaunan, pengurusan risiko, pematuhan dan tujuan penyimpanan rekod); 2) untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami seperti: mencipta, mengemas kini dan menyelenggara akaun anda yang berdaftar dengan kami; membolehkan penghantaran dan penyiapan Perkhidmatan; mengesan penghantaran atau Perkhidmatan kami; dan menawarkan, memproses atau memudahkan pembayaran untuk penghantaran atau Perkhidmatan kami; 3) untuk permintaan perkhidmatan pelanggan, terima maklum balas dan keperluan sokongan; 4) untuk menjalankan penyiasatan yang berkaitan dengan pertikaian, pengebilan atau penipuan; 5) untuk menyelesaikan aduan, masalah atau pertikaian; 6) untuk memudahkan sebarang surat-menyurat antara DA dan anda; 7) untuk pembelian insurans untuk DA dan memproses sebarang tuntutan dan pembayaran insurans yang mungkin timbul di bawah polisi insurans tersebut; 8) untuk tujuan undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada mendapatkan nasihat undang-undang dan penyelesaian pertikaian dan bertemu atau mematuhi mana-mana peraturan, undang-undang, peraturan, kod amalan atau garis panduan yang terpakai yang dikeluarkan oleh mana-mana badan undang-undang atau kawal selia yang mengikat kami; 9) untuk memantau penggunaan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami; 10) untuk membantu mengekalkan keselamatan, keselamatan dan integriti Perkhidmatan kami dan mencegah jenayah dan penipuan, termasuk pemeriksaan DA dan usaha wajar; 11) untuk memperibadikan pengalaman anda pada Aplikasi kami: mengenal pasti pilihan dan tingkah laku anda membantu kami untuk lebih memahami keperluan dan minat individu anda dan menyediakan anda dengan Perkhidmatan yang lebih disesuaikan.; 12) untuk menambah baik laman web, Perkhidmatan dan Aplikasi kami atau membangunkan yang baharu: kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk membangunkan ciri dan fungsi baharu, untuk menambah baik reka bentuk perisian dan antara muka kami, kami mungkin menggunakan laporan ralat untuk menambah baik ciri keselamatan; 13) untuk penyelidikan dan pembangunan: Data Peribadi anda akan membantu kami menguji, menyelidik, menganalisis, membantu dengan pembangunan produk dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan pengalaman anda; 14) untuk menyusun statistik agregat tentang anda dan untuk menganalisis penggunaan Perkhidmatan dan Aplikasi anda; 15) untuk komunikasi bukan pemasaran yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami seperti pemberitahuan perubahan pada Aplikasi kami atau Perkhidmatan kami; 16) untuk pemasaran dan promosi, tertakluk kepada mendapat persetujuan anda mengikut undang-undang yang terpakai dan seperti yang dibincangkan dalam perenggan ‎14 Dasar Privasi ini.

5. Perkongsian dan pendedahan data peribadi

5.1. Perkhidmatan kami memerlukan kami berkongsi Data Peribadi anda dengan pengguna lain. Ini termasuk: 5.1.1. berkongsi nama penuh Pengguna atau Ejen, nombor telefon, Data Peribadi yang terkandung dalam kotak teks percuma yang dimasukkan secara sukarela oleh Pengguna, dan mengambil atau menghantar lokasi, butiran penerima (termasuk nombor telefon, alamat) dengan DA untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan; 5.1.2. berkongsi nama DA, nombor telefon, maklumat profil pemandu, maklumat kenderaan, gambar kenderaan dan geolokasi dengan Pengguna atau Ejen selepas penghantaran dimulakan untuk tujuan melengkapkan penghantaran; dan 5.1.3. jika anda adalah ahli flit, Data Peribadi anda (cth nama, nombor telefon, maklumat profil pemandu, rekod dan laporan penggunaan Perkhidmatan dan Aplikasi kami, rekod pembayaran, maklumat kenderaan) akan dikongsi dengan pemilik atau pengurus flit itu. 5.2. Kami juga mungkin berkongsi Data Peribadi anda untuk menyediakan laman web, Perkhidmatan, Aplikasi kami dengan: 5.2.1. pekerja, pegawai, pemegang saham atau perunding bebas kami; 5.2.2. juruaudit kami dan penasihat undang-undang dan kewangan luar; 5.2.3. pembekal, rakan kongsi perniagaan, pemproses data dan sub-kontraktor kami termasuk: 1) pemproses dan fasilitator pembayaran; 2) pembekal perkhidmatan awan; 3) logistik, penghantaran, armada dan rakan kongsi atau sub-kontraktor; 4) pemungut hutang; 5) pembekal analisis data; 6) rakan kongsi penyelidikan; 7) agensi pemasaran dan pengiklanan yang mencipta iklan dan promosi kami; 8) pemeriksaan latar belakang dan pembekal pengesahan identiti; 9) vendor yang membantu kami meningkatkan keselamatan dan keselamatan laman web dan Aplikasi kami, termasuk perunding perlindungan data dan agensi pensijilan; dan 10) pembekal perkhidmatan pelanggan. 5.2.4. penanggung insurans, jurubank dan pembiaya kami; 5.2.5. mana-mana pengawal selia atau badan kerajaan yang mana kami berada di bawah kewajipan atau sebaliknya dikehendaki membuat pendedahan di bawah keperluan mana-mana undang-undang yang terpakai; 5.2.6. ahli gabungan kami, termasuk syarikat induk dan anak syarikat kami; 5.2.7. mana-mana orang yang berkenaan jika kami percaya ia diperlukan oleh undang-undang yang terpakai, proses undang-undang (termasuk prosiding tuntutan kecil dan prosiding undang-undang yang dimulakan oleh kami untuk mendapatkan semula amaun yang terhutang kepada kami), permintaan kerajaan atau di mana pendedahan itu sesuai kerana kebimbangan keselamatan. Ini termasuk menukar Data Peribadi anda dengan syarikat atau organisasi lain untuk tujuan perlindungan dan pencegahan jenayah/penipuan; atau 5.2.8. syarikat lain yang mempunyai kaitan dalam atau semasa rundingan apa-apa penggabungan, penjualan aset syarikat, penyatuan atau penstrukturan semula, pembiayaan atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami oleh atau ke dalam syarikat lain itu. 5.3. Kami akan memastikan pihak ketiga berada di bawah kewajipan kerahsiaan sebelum kami berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga yang dinyatakan dalam perenggan ‎5.2 Polisi Privasi ini.

6. Pemindahan Data Peribadi antarabangsa

6.1. Data Peribadi anda mungkin dipindahkan dari negara, negeri dan bandar (“Negara Asal”) di mana anda berada semasa menggunakan Perkhidmatan kami ke negara, negeri dan bandar lain (“Negara Ganti”). 6.2. Apabila kami memindahkan Data Peribadi anda dari Negara Asal anda ke Negara Ganti, kami akan mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami berhubung dengan Data Peribadi anda, termasuk mempunyai asas yang sah untuk memindahkan Data Peribadi dan meletakkan perlindungan yang sesuai untuk memastikan yang mencukupi tahap perlindungan untuk Data Peribadi. Kami juga akan memastikan bahawa penerima di Negara Ganti bertanggungjawab untuk melindungi Data Peribadi anda pada standard perlindungan yang setanding dengan perlindungan di bawah undang-undang yang berkenaan.

7. Keselamatan Data Peribadi

7.1. Kami akan menggunakan semua langkah dan langkah keselamatan yang boleh dipraktikkan secara munasabah, termasuk langkah keselamatan organisasi, fizikal dan teknikal yang selaras dengan piawaian industri untuk memastikan Data Peribadi anda disimpan dengan selamat dan dilindungi oleh kami dan pemproses data kami daripada akses yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja, pemprosesan, pemadaman, kehilangan atau penggunaan. Walau bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang penggunaan Data Peribadi yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga yang berpunca daripada faktor di luar kawalan kami. 7.2. Data Peribadi anda akan dirahsiakan dan selamat kecuali untuk tujuan dan kegunaan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini dan hanya akan didedahkan atas dasar "perlu diketahui". 7.3. Jika kami menyumber luar dan mengamanahkan data peribadi anda dengan pemproses data, kami akan menggunakan kaedah kontrak dan cara lain untuk memantau pematuhan pemproses data dengan Dasar Privasi ini. 7.4. Penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami menggunakan langkah keselamatan untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan Data Peribadi anda yang dihantar ke Aplikasi dan sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri.

8. Pengekalan Data Peribadi

8.1. Data peribadi yang dikumpul daripada anda tidak akan disimpan lebih lama daripada yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan yang dinyatakan dalam perenggan ‎4 Dasar Privasi ini, melainkan dikehendaki sebaliknya atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. 8.2. Data Peribadi anda akan disimpan oleh kami selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 4 Dasar Privasi ini, atau selagi dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Kami mungkin menyimpan Data Peribadi anda untuk tempoh yang lebih lama jika kami perlu berbuat demikian untuk mematuhi kewajipan kontrak atau undang-undang kami, atau anda telah bersetuju untuk mengekalkan kami yang berterusan. 8.3. Pada akhir tempoh pengekalan, kami akan mengambil langkah untuk memadam, memusnahkan, menamakan atau menghalang akses atau penggunaan Data Peribadi tersebut untuk sebarang tujuan selain daripada pematuhan Dasar Privasi ini, atau untuk tujuan keselamatan, keselamatan, pencegahan dan pengesanan penipuan , selaras dengan keperluan undang-undang yang terpakai.

9. Mengakses, membetulkan dan memadamkan Data Peribadi anda

9.1. Anda mempunyai hak, jika dibenarkan secara nyata oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan, untuk: 9.1.1. menyemak sama ada kami memegang sebarang Data Peribadi dan, jika kami memegang Data Peribadi, untuk mengakses atau menerima salinan Data Peribadi tersebut; 9.1.2. meminta kami untuk membuat pembetulan yang perlu kepada mana-mana Data Peribadi jika ia tidak tepat atau tidak lengkap; 9.1.3. meminta sekatan, membantah atau menarik balik kebenaran pemprosesan mana-mana Data Peribadi; dan 9.1.4. meminta kami memadam, menyekat atau menamakan Data Peribadi anda. 9.2. Anda boleh menggunakan beberapa hak anda melalui akaun Aplikasi anda atau anda boleh menggunakan semua hak anda dengan menghubungi kami menggunakan butiran yang dinyatakan dalam bahagian "Hubungi kami" di bawah. 9.3. Menggunakan hak anda menurut perenggan 9.1.3. Dan 9.1.4. di atas boleh bermakna bahawa kami tidak dapat melakukan tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan pemprosesan yang diterangkan dalam perenggan 4 Dasar Privasi ini atau anda tidak dapat menggunakan Aplikasi atau Perkhidmatan. 9.4. Selepas menggunakan hak anda menurut perenggan 9.1.3. Dan 9.1.4. di atas, kami mungkin boleh terus memproses Data Peribadi anda setakat yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

10. Cookies

10.1. Kami atau pembekal perkhidmatan yang diberi kuasa dan rakan kongsi pengiklanan kami boleh dari semasa ke semasa menggunakan cookies tertentu (seperti cookies Google Analitis) dan teknologi lain yang serupa untuk tujuan membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan (contohnya untuk membolehkan anda melengkapkan pendaftaran atau akses maklumat) dan untuk kami memahami dan menyimpan pilihan anda untuk lawatan akan datang, menjejaki iklan dan menyusun data agregat tentang trafik laman dan interaksi laman supaya kami boleh menawarkan pengalaman dan alatan laman yang lebih baik pada masa hadapan. 10.2. "Cookies" ialah pengecam yang disimpan pada komputer atau peranti mudah alih anda yang merekodkan data tentang komputer atau peranti, cara dan bila laman web, Aplikasi dan Perkhidmatan kami digunakan atau dilawati, oleh bilangan orang dan aktiviti lain dalam laman web dan Aplikasi kami. Kami mungkin memautkan maklumat cookies kepada Data Peribadi. 10.3. Anda boleh memilih untuk melumpuhkan cookies (melalui tetapan penyemak imbas atau peranti anda) walaupun anda harus sedar bahawa ini mungkin menghalang anda daripada dapat menggunakan semua bahagian Perkhidmatan kami.

11. Penafian pada pautan pihak ketiga

11.1. Kami mungkin, dari semasa ke semasa, memasukkan atau menawarkan pautan kepada produk atau perkhidmatan pihak ketiga di laman web atau Aplikasi kami. 11.2. Laman yang dipautkan ini mempunyai dasar privasi serta pengaturan keselamatan yang berasingan and bebas. Walaupun pihak ketiga bergabung dengan kami, kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman yang dipautkan ini, yang setiap satunya mempunyai privasi dan amalan pengumpulan data yang berasingan and bebas dari kami. Data yang dikumpul oleh rakan kongsi jenama bersama kami atau laman web pihak ketiga (walaupun ditawarkan pada atau melalui Platform kami) mungkin tidak diterima oleh kami. 11.3. Oleh itu, kami tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan, pengaturan keselamatan (atau kekurangannya) dan aktiviti laman yang dipautkan ini. Laman web yang dipautkan ini hanya untuk kemudahan anda dan oleh itu anda mengaksesnya atas risiko anda sendiri.

12. Perubahan kepada Dasar Privasi ini

12.1. Kami boleh mengubah suai, mengemas kini atau meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Apabila kami mengubah suai, mengemas kini atau meminda Dasar Privasi kami, kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memaklumkan anda, selaras dengan kepentingan perubahan yang kami buat. 12.2. Anda harus menyemak Dasar Privasi ini secara berkala. Dengan terus menggunakan laman web kami, Aplikasi atau Perkhidmatan kami atau terus berkomunikasi atau berinteraksi dengan Pickupp selepas tarikh kuat kuasa pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan kepada Dasar Privasi ini, sama ada disemak oleh anda atau tidak, anda akan dianggap telah menerima perubahan atau kemas kini kepada Dasar Privasi ini dan akan membentuk persetujuan anda untuk terikat dengan pindaan tersebut.

13. Hubungi Kami

13.1. Untuk sebarang soalan berkaitan Data Peribadi anda atau mengenai Polisi Privasi ini, jika anda mempunyai aduan mengenai pengumpulan, penggunaan atau pengendalian Data Peribadi anda oleh kami, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui e-mel dpo@pickupp.io .

14. Pemasaran dan promosi

14.1. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat anda berdasarkan profil anda. 14.2. Aktiviti pemasaran yang kami jalankan menggunakan Data Peribadi anda termasuk 1) surat berita dan kemas kini blog kami 2) promosi dan iklan berkenaan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami 3) kemas kini berkenaan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami 4) tinjauan berkenaan dengan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami 5) jemputan majlis 6) ucapan perayaan 7) program kesetiaan dengan hadiah 14.3. Anda boleh meminta kami untuk berhenti menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran pada bila-bila masa dengan membalas dengan tajuk "berhenti melanggan" atau “unsubscribe” sebarang komunikasi pemasaran daripada kami.

15. Versi Bahasa

15.1. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi bahasa Inggeris dan versi bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

Untuk versi Bahasa Inggeris sila layari https://my.pickupp.io/en/privacy